Shopping cart

show blocks helper

Sort by

View
Otta Vaikol Viplavam

Otta Vaikol Viplavam

180.00
ഒറ്റവൈക്കോല്‍ വിപ്ലവം പ്രകൃതികൃഷിക്കൊരാമുഖം മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക നമുക്കൊരു മിഥ്യയെ കുഴിച്ചുമൂടാനുണ്ട്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കടന്നുപോക്കില്‍ അതിനായി ഒരു കുഴിവെട്ടുക. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തില്‍ അനുഗ്രഹമില്ല. പരിഹാരങ്ങളെ നിലയ്ക്കാത്ത പരിപാടികളുടെ…
കര്‍ഷകന്റെ നിലവിളി രാജ്യത്തിന്റേയും നമ്മുടെ കാര്‍ഷികമേഖലയെ ആഴത്തില്‍ ഗ്രസിച്ച പ്രശ്‌നങ്ങളെ തൊട്ടറിഞ്ഞു തയ്യാറാക്കിയ പതിനേഴു ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥതിതിലുള്ളത്. രാജ്യത്തോടോ ജനങ്ങളോടോ പ്രതിദ്ധതയില്ലാത്ത ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നയവൈകല്യങ്ങള്‍ ഒരു…
EMU VALARTHAL

EMU VALARTHAL

65.00
കൃഷിയും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളും ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തില് പുനരാനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്; പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ കാര്ഷികമേഖലയില്. പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായി കൃഷിയുടെ വ്യത്യസ്ത തൊഴിലിടങ്ങള് ഇന്ന് സംജാതമായിട്ടുണ്ട്. ആര്ക്കും…
JANTHUJANYAROGANGAL

JANTHUJANYAROGANGAL

105.00
കൃഷിയും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളും ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തില് പുനരാനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ കാര്ഷികമേഖലയില് പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായി കൃഷിയുടെ വ്യത്യസ്ത തൊഴിലിടങ്ങള് ഇന്ന് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. കാര്ഷികമേഖലയില്തന്നെ…
മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയിൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ദിശാമാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമായ ഗ്രന്ഥം.ലോകമെമ്പാടുമായി ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധി ഒരു മുഖ്യ പ്രശ്നമായി വളരുമ്പോൾ അതിനെതിരായി ആവിഷ്കരിക്കാവുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം. മാംസം, പാൽ, മുട്ട എന്നിവയിൽ…
കേരളത്തില് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതും വിനോദത്തിനു വളര്ത്താവുന്നതുമായ ഓര്ക്കിഡുകളെക്കുറിച്ചും കൃഷി രീതിയെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി
THARAVU VALARTHAL

THARAVU VALARTHAL

65.00
കൃഷിയെയും അുബന്ധവ്യവസായങ്ങളെയും ഇന്ത്യന്സമൂഹം ഇപ്പോള് പുനരാനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരുംകാലങ്ങളിലെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായ കൃഷിക്ക് യുവാക്കള്ക്കിടയിലും വന് പ്രചാരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ മുതല്മുടക്കും കൂടുതല് ആദായവുമാണ് ഇതിനു കാരണം.…
കന്നുകാലികളിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്തെല്ലാമാണെന്നും ക്ഷീരകര്ഷകര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അശാസ്ത്രീയമായ പരിപാലനരീതികളും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും കന്നുകാലി വളര്ത്തല് നഷ്ടത്തിലാകുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. കന്നുകാലികള്ക്കിടയിലെ ദഹനേന്ദ്രിയ, ശ്വാസകോശരോഗങ്ങള്, ത്വക് രോഗങ്ങള്, രക്തംചംക്രമണവ്യൂഹത്തെ…
KAADA, TURKI VALARTHAL

KAADA, TURKI VALARTHAL

75.00
കൃഷിയെയും അനുബന്ധവ്യവസായങ്ങളെയും ഇന്ത്യന്സമൂഹം ഇപ്പോള് പുനരാനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരുംകാലങ്ങളിലെ പ്രധാന സാമ്പത്തികസ്രോതസ്സായ കൃഷിക്ക് യുവാക്കള്ക്കിടയിലും വന്പ്രചാരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ മുതല്മുടക്കും കൂടുതല് ആദായവുമാണ് ഇതിനു കാരണം. ആര്ക്കും എപ്പോഴും…
SWARNAM VILAYUNNA MARANGAL

SWARNAM VILAYUNNA MARANGAL

80.00
ലാഭകരമായ ജാതി, കൊക്കോ, കുടമ്പുളികൃഷികളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികവും സമഗ്രവുമായ പുസ്തകം. ഈ മൂന്നുകൃഷികളുടെയും പ്രവർദ്ധനം, വിവിധഇനങ്ങൾ, നടീൽരീതി, കീടനിയന്ത്രണം തുടങ്ങി സംസ്കരണംവരെ വിശദമായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരനു…
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജൈവകൃഷി രീതികള്‍ പി.ജെ ജോസഫ്‌ "കൃത്രിമ കീടനാശിനികളും ഹാനികരങ്ങളായ രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ഉത്പന്നങ്ങള് ഉത്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന കൃഷിരീതികള് വിശദമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ഇന്നു…
FARMUKAL ENGANE THUDANGAM

FARMUKAL ENGANE THUDANGAM

195.00
ഫാമുകള്‍ എങ്ങനെ തുടങ്ങാം? ഡോ. പി.വി മോഹനന്‍ മൃഗസംരക്ഷണ സംരംഭകര്‍ക്ക് ഒരു വഴികാട്ടി തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുവാന് നല്ല സംരംഭങ്ങള് വേണം. അതുവഴി അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവജനങ്ങള്ക്ക് കാര്ഷിക രംഗത്ത്…
നാടന്‍ പശുക്കളും പരിപാലന രീതികളും പി.ജെ ജോസഫ്‌ കന്നുകാലിവര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം, ചരിത്രം, ഇന്ത്യയിലെ കന്നുകാലിവര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉരുത്തിരിയല്, കേരളത്തിലെ കാലിവളര്ത്തല്, കന്നുകാലിവര്ഗ്ഗങ്ങള്, കേരളത്തിന്റെ തനതു വര്ഗ്ഗങ്ങള്, വംശനാശം വന്നുപോയവ…
VILAPOLIMAYUDE NATTUMOZHIKAL

VILAPOLIMAYUDE NATTUMOZHIKAL

162.00
വിളപൊലിമയുടെ നാട്ടുമൊഴികള്‍ പോള്‍സണ്‍ താം പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി, പ്രകൃതിയോടൊപ്പം മുന്നോട്ടുപോയി മണ്ണില് കനകം വിളയിച്ചവര് നിരവധി, ഇവര് മണ്ണിനെ വെട്ടിക്കീറാന് മടിക്കുന്നു. കളകളെ പറിച്ചുനീക്കാന് മടിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയാണ് ഇവരുടെ…
കേരളത്തിലെ കാര്ഷിക സമ്പദ്ഘടനയില് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഈ മേഖലയില് വളരെ ആദായകരമായി മുമ്പോട്ടുകൊണ്ടുപോകാവുന്ന സംരംഭമാണ് ആടുവളര്ത്തല്. ആടുവളര്ത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ആധികാരികവും സമഗ്രവുമായ…
IRACHIKOZHY VALARTHAL

IRACHIKOZHY VALARTHAL

90.00
ഇറച്ചിക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ഡോ. പി.വി മോഹനന്‍ കൃഷിയും അനുബന്ധവ്യവസായങ്ങളും കേരളസമൂഹം പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കും കൂടുതൽ ആദായവുമാണ് ഇതിനു കാരണം. ആർക്കും…
MUTTAKKOZHI VALARTHAL

MUTTAKKOZHI VALARTHAL

95.00
മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ഡോ. പി.വി മോഹനന്‍ കൃഷിയും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളും കേരളസമൂഹം പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കും കൂടുതൽ ആദായവുമാണ് ഇതിനു കാരണം.…
ARUMAKALUDE LOKAM

ARUMAKALUDE LOKAM

535.00
അരുമകളുടെ ലോകം ഡോ. എസ് സുനില്‍കുമാര്‍ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും പ്രചാരത്തിലുള്ള അരുമ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും പക്ഷികളെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം. അരുമകളെ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുതൽ രോഗപ്രതിരോധ…
KERALTHILE MATSYANGAL

KERALTHILE MATSYANGAL

200.00
കേരളത്തിലെ മഝ്യങ്ങള്‍ ടി.ഡി വേലായുധന്‍ കേരളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആധികാരിക പുസ്തകം
ബോണ്‍സായ് ധനത്തിനും ആനന്ദത്തിനും പി.ജെ ജോസഫ് മേരിക്കുട്ടി എബ്രഹാം കുറച്ച് സൗന്ദര്യബോധവും കലയും ഉണ്ടെങ്കില് ആര്ക്കും ഒരു ബോണ്സായി കലാകാരനാകാം. മികച്ച ഒരു വരുമാന മാര്ഗം കൂടിയാണ്…

Shopping cart

CONTACT

Zyber Books,
23/494 F1, Obelisk Building,
Arts College PO

Calicut 673018, Kerala

Call us now: (+91)9074673688
Email: support@zyberbooks.com

Copyright ©ZYBERBOOKS.

Powered by  Techoriz.